Följ Telia

Digitala Arbetsplatsen - en fråga om mobilitet och tillgång till information

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2016 10:17 CEST

Nio av tio medelstora och stora företag i Sverige har redan idag egna initiativ för att skapa en digital arbetsplats. Men i realiteten saknas ofta en tydlig strategi och policy på många företag för att möjliggöra att ICT-tjänster omsätts till förändringar av arbetsplatsen. Endast fem procent av företag i Europa har omsatt ICT-tjänsterna till digitala arbetsplatser. Allt enligt Telia och Arthur D. Littles nya rapport om den Digitala Arbetsplatsen.

När samarbetet i värdenätverk med kunder, partners och leverantörer blir allt viktigare, behöver hela arbetsplatsen – med arbetssätt, organisation, processer och system – anpassas och digitaliseras. Samtidigt ökar kraven och förväntningarna från medarbetare och nya talanger på att kunna arbeta mer flexibelt. Men i realiteten saknas alltså ofta en tydlig strategi och policy för att möjliggöra att ICT-tjänster omsätts till förändringar av arbetsplatsen.

– Det finns goda exempel på digitala ledare som visar vägen för digitaliseringen av företagen. Men samtidigt har många organisationer idag en ”teknikcentrerad” kultur – med fokus på digitala enheter – snarare än en ”resultatorienterad” kultur med fokus på det värde man vill skapa i verksamhetens digitala transformation. Den digitala arbetsplatsen är primärt en fråga om tillgång till information med en mobil strategi. Det handlar alltså inte enbart om teknik och it, förklarar Mille Beckman, konceptansvarig för den digitala arbetsplatsen på Telia.

Det är därför inte förvånande att sju av tio initiativ kopplade till mobilitet och digitaliseringen av arbetsplatsen drivs för att uppnå tidsbesparingar, snarare än som en integrerad del av företagets digitala transformation.

För att möta denna utveckling behöver svenska företag och organisationer säkerställa att det finns en strategi för den digitala arbetsplatsen och att det är en integrerad del av verksamhetens övergripande digitala transformation, samt en färdplan för genomförandet. Tydliga mål behöver formuleras för att följa upp effekter och utveckling hos medarbetare, partners och kunder.

– Den digitala kompetensen skapar man genom utbildning och nyrekrytering för att se till att medarbetarna kan tillgodogöra sig verksamhetens nya digitala verktyg. Företagets organisation behöver också anpassas för att säkerställa samarbete mellan exempelvis företagets IT, HR och linjeverksamhet. I rapporten lyfter vi bland annat sådana exempel från Coor och Aftonbladet. För Aftonbladet innebär arbetet med det digitala nyhetsrummet att medarbetarna har fått bredare mandat att fatta beslut kring exempelvis publicering och en utveckling av uppföljningsverktyg, fortsätter Mille Beckman.

Framtidens arbetsplats behöver vara många olika saker på en gång, och fylla många olika behov. Den behöver ett ”showroom”, för interaktion med kunder och utveckling av de lösningar som möter deras behov. Den behöver ett ”sharing room” där företaget och dess partners kan samlas för att dela kunskap och lösa affärsproblem. Och den behöver ett ”living room” för de anställda som stimulerar kreativitet, medarbetarnöjdhet och laganda. Dessa ”rum” måste finnas tillgängligt både virtuellt och fysiskt, med en designad kund och användarupplevelse - oavsett om mötet sker på plats eller virtuellt på distans.

– För de företag och organisationer som lyckas med omställningen till en digital arbetsplats och verksamhetsmodell väntar nya möjligheter när medarbetare, kunder och partners samverkar i värdeskapande nätverk. Vi ser hur digitala ledare nu skapar ett försprång i att ta tillvara på kunskap, kompetens och innovationskraft - i och utanför den egna verksamheten,säger Martin Glaumann, partner på Arthur D. Little.

Telia och Arthur D. Littles rapport om Digitala ArbetsplatsenRapporten är en uppföljning och fortsättning på Telias tidigare rapport om den digitala transformationen med fokus på digitaliseringens förutsättningar för svenska företag och organisationer. Gränserna mellan det fysiska kontoret och virtuella arbetsmiljöer suddas ut. Medarbetare, kunder och partners samarbetar i värdeskapande nätverk som i allt högre grad digitaliseras. Ledande verksamheter som Coor Service Management och Aftonbladet, gör därför strategiska investeringar i verktyg för den digitala arbetsplatsen. På så vis skapar de förutsättningar för att ställa om till en ny digital verksamhetsmodell med effektivare, mer flexibla arbetssätt. Det bidrar till nöjdare och mer produktiva medarbetare – och i en förlängning nöjdare och mer lönsamma kunder. Både Coor Service Management och Aftonbladet medverkar i rapporten.

Vi är Telia den nya generationens telekomföretag. 
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se